logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Amansara

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Amansara giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Amansara cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Amansara có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Amansara hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Amansara hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Amansara hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Amansara is deeply involved in the support of local communities through donations and financing. We also take part and contributing to each sustainable event locally based and even initiate some of them. Our Cuisine features products produced in our garden and showcases local food and Khmer traditions.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay