logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Anita’s Cantina

Chương trình xử lý thức ăn thừa
Anita’s Cantina có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Anita’s Cantina hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Some VietnamMM delivery customers complained about too much plastic from this business.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn