logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Babel Guesthouse & Refill Station

Khách sạn
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Babel Guesthouse & Refill Station giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Babel Guesthouse & Refill Station cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Babel Guesthouse & Refill Station có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Babel Guesthouse & Refill Station hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Babel Guesthouse & Refill Station hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Babel Guesthouse & Refill Station hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Babel Eco-shop and Refill station is Cambodia’s first zero-waste and refill store. Our shop is conveniently located in the lobby of Babel Guesthouse, just off street 20. For your convenience we are open all day, every day. Our vision with opening this shop is to make it easier for travelers who wish to reduce their traveling footprint to choose plastic free alternatives. In our Eco-shop you will find various items perfect to bring on your travels. And the best thing is everything is Eco-friendly and locally made. Our refill station gives you the chance to refill your empty bottles of shampoo, conditioner, body wash etc and reduce the amount of waste ending up on the landfill in Cambodia.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay