logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Babel Guesthouse & Refill Station

Khách sạn
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Babel Guesthouse & Refill Station giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Babel Guesthouse & Refill Station cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Babel Guesthouse & Refill Station có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Babel Guesthouse & Refill Station hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Babel Guesthouse & Refill Station hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Babel Guesthouse & Refill Station hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay