logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Baby Elephant Boutique Guesthouse

Khách sạn
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Baby Elephant Boutique Guesthouse giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Baby Elephant Boutique Guesthouse cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Baby Elephant Boutique Guesthouse hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa