logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bambu Hotel

Khách sạn, Bữa ăn sáng, Châu Á
Battambang
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Bambu Hotel giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Bambu Hotel cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa