logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bohemiaz Resort and Spa

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Bohemiaz Resort and Spa giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Bohemiaz Resort and Spa cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Bohemiaz Resort and Spa có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không chai nhựa
Bohemiaz Resort and Spa hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay