logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Genevieve's Restaurant

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Genevieve's Restaurant giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không túi nhựa
Genevieve's Restaurant hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa