logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Hanoi Taco Bar

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Hanoi Taco Bar giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Hanoi Taco Bar hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Hanoi Taco Bar hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We at Hanoi Taco Bar are very proud about our environmentally friendly business. We were one of the first restaurants in Vietnam to drastically cut plastic usage. For years now we have been using environmentally friendly solutions to plastics, from grass straws, bamboo straws, biodegradable Togo packaging and paper bags.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa