logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Jalus Vegan Kitchen

Thực đơn thuần chay
Jalus Vegan Kitchen cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Jalus Vegan Kitchen hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Some VietnamMM delivery customers have complained about excessive plastic.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Thực đơn thực vật