logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

La.zero Cafe

Cửa hàng zero waste, Trà & cà phê
Đà Lạt
Không ống hút nhựa
La.zero Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
La.zero Cafe hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
La.zero Cafe hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Zero waste coffeeshop with recycled greenhouse material as decoration and special menu options (smoothies and special coffee drinks), only to be found here.
Đánh giá
Viết đánh giá