logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Miam Box

Châu Á, Châu Âu
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Miam Box giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không túi nhựa
Miam Box hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Miam Box hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
MiaM Box is a meal plan delivery service. Every Wednesday, a new menu is uploaded, customers get until each Saturday to compose their meal plan for the week to come. We offer every week, 5 meat options & 5 fish options with a vegetarian alternative for most of them, as well as 5 veggie or vegan options.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay