logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Mulberry Boutique Hotel

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Mulberry Boutique Hotel giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Mulberry Boutique Hotel giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Mulberry Boutique Hotel cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Mulberry Boutique Hotel có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Mulberry Boutique Hotel hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Mulberry Boutique Hotel hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Mulberry Boutique Hotel hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
- Cleanups activities - Tree Planting Initiatives - Supporting educational programs (JWOC) and Healthcare in Cambodia (AHC) - Working with partners such as Rehash Trash (up cycling plastic bags from clients), Naga Earth (bio-diesel for Generator and Minivan) and likeminded others - Using Mulberry Essentials bathroom amenities: 100% biodegradable and sourced in Siem Reap Province - Plastic Free Coffee/tea amenities - Alternatives plastic bags, plastic straws, styrofoam takeaway boxes etc
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay