logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Omars Namaste Indian Restaurant

Nước miễn phí
Omars Namaste Indian Restaurant cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Omars Namaste Indian Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Water provided in reusable glass bottles.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Ống hút tại chỗ
    Kim loại tái sửa dụng