logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Pepe Bistro

Pháp, Phương tây
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Pepe Bistro giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Pepe Bistro cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Pepe Bistro hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Pepe Bistro hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We are trying our best to be commit to sustainable practices. We train our staff to reduce plastic, we refuse all plastic on delivery and provide boxes to our suppliers to avoid the plastic bags. We are also part of the glass recycling project, and we bring all our glass bottles once a week to Farm to Table to reuse them as sand. More projects on the way to the green planet !
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay