logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Poke Saigon

Hawaii, Nhật, Rau trộn
Sài Gòn
Từ biên tập viên
Poke Saigon has switched to biodegradable bowls for delivery, however they still use plastic bags, lids, and cutlery by default.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Dụng cụ tại chỗ
    Tái sử dụng
  • Đĩa
    Tái sử dụng