logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Royal Sands Resort

Khách sạn
Sihanoukville
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Royal Sands Resort giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Royal Sands Resort hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa