logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Saint Honore

Châu Âu, Pháp
Sài Gòn, Đà Nẵng và Hội An, Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Saint Honore giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Saint Honore hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We are now using paper straws and bamboo straws, compostable bags, and paper bags, and fabric bags. There are some clear plastic bags that we are still using for some products such as cookies, toasts packaging.
Từ biên tập viên
Saint Honore has taken some small steps but they are still using plastic packaging for the majority of delivery and take-out orders. If less plastic is requested, they can usually accommodate however.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
  Vải tái sử dụng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
  Tre