logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Samanea Beach Resort & Spa

Khách sạn, Bia & rượu, Cocktails
Kampot và Kep
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Samanea Beach Resort & Spa giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Samanea Beach Resort & Spa cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Samanea Beach Resort & Spa có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Samanea Beach Resort & Spa hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Samanea Beach Resort & Spa hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Samanea Beach Resort & Spa hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa