logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Plantation

Khách sạn
Kampot và Kep
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Plantation giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
The Plantation hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa