logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

The Thai Chef - Siem Reap

Dịch vụ giao hàng, Thái
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu The Thai Chef - Siem Reap giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
The Thai Chef - Siem Reap hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay