logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Thực Dưỡng Tịnh Tâm Vegan Restaurant

Thực đơn thuần chay
Thực Dưỡng Tịnh Tâm Vegan Restaurant cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Thực Dưỡng Tịnh Tâm Vegan Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Some VietnamMM delivery customers have complained about receiving too many plastic containers.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Thực đơn thực vật