logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Villa Agati

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Villa Agati giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Villa Agati cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Villa Agati có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Villa Agati hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Villa Agati hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Villa Agati hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
We also work closely with Clean Green Cambodia, Naga Earth and RefillNotLandfill. We serve plastic-free breakfasts, provide metal bottles to our tuk tuk drivers for all the tours they lead, we recycle our glass bottles, provide soap dispensers in the room, bamboo toothbrushes and combs on demand,... We aim at improving and are still willing to implement many more measures in the near future.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn ăn chay